‘පඨිත: සමාජ සංස්කෘතික සමීක්ෂා’ වෙත ලිපි සපයන ලෙස කෙරෙන ආරාධනයයි

විමර්ශිත ද්වී-වාර්ෂික සාර සංග්‍රහයක් වන පඨිත මුද්‍රිත සංස්කරණය සෑම වසරකම ජූලි සහ දෙසැම්බර් මාසවලදී ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ. ජූලි කලාපය (අංක 1, ජූලි) සඳහා ලිපි භාරගන්නා අවසන් දිනයඅදාල වසරේ මාර්තු 31 වනදාය. දෙසැම්බර් කලාපය
Read More »