වැඩි විස්තර පරිශීලනයට

පඨිත – පළමු වෙඵම

පඨිත සමාජ සංස්කෘතික සමීක්‍ෂා පළමු වෙඵම 2003 වසරේදී එළිදක්වන ලදී. එය යාපනයේ හින්දු කෝවිල්වල බිතුසිතුවම් කලාව, බංගලිදේශයේ යුධ ස්මාරක පිළිබඳ කියවීමක්, මෝල් සාප්පු සංකීර්ණවල අවකාශීය දේශපාලනය පිලිබඳ හැඳින්වීමක් හා පශ්චාත් නුතනවාදීන්ගේ කතෘ ඝාතනය පිළිබඳ විවරණයකින් ද සමන්විත වේ. පඨිත පළමුවන වෙඵම භාගත කරගන්න
වැඩි විස්තර පරිශීලනයට