වැඩි විස්තර පරිශීලනයට

පඨිත – දෙවන වෙඵම

පඨිත සමාජ සංස්කෘතික සමීක්‍ෂා දෙවන වෙඵම 2004 වසරේදී එළිදක්වන ලදී.  එය නාගරික අවකාශය පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් සහිතව පළවිය. මෙහි ඇතුළත් ලිපි අතර හොන්ග් කොන්ග් හි වාස්තු විද්‍යාව හා යටත්විජිතවාදය පිළිබඳ ලිපියක් ද කොළඹ යටත්විජිත නගරයක් ලෙස ඇරඹු අවකාශීය යථාව දේශීයකරණය කිරීමේ දේශපාලනය පිළිබඳ ලිපියක්‌ද ඇතුළත්ය. මීට අමතරව, නිර්මාණ සාහිත්‍යයේ ආශ්චර්යාත්මක යථාර්තවාදය පිළිබඳ හැඳින්වීමේ ලිපියක්ද ඉදිරිපත් කෙරේ. පඨිත දෙවන වෙඵම භාගත කරගන්න
වැඩි විස්තර පරිශීලනයට