වැඩි විස්තර පරිශීලනයට

පඨිත – හතරවන වෙඵම

පඨිත සමාජ සංස්කෘතික සමීක්‍ෂා සිව්වන වෙඵම 2006 වසරේදී එළිදක්වන ලදී.  එය සංස්කෘතියේ දේශපාලනය පිළිබඳ විශේෂ වෙලුමකි. මෙහි ඇතුලත් ලිපි අතර, ජෙෆ්රි බාවාගේ වාස්තුවිද්‍යාව විශ්ලේෂණය කළ නිබන්ධයක් ද තත්කාලීන නිවාස සංකීර්ණ පිළිබඳ කියවීමක්ද ඉන්දියාව ආශ්‍රිතව නව ජනශ්රුතියක ආරම්භය පිළිබඳ ලිපියක්ද ඉදරිපත් කෙරේ. පඨිත හතරවන වෙඵම භාගත කරගන්න
වැඩි විස්තර පරිශීලනයට