වැඩි විස්තර පරිශීලනයට

පඨිත – පස්වන වෙඵම

පඨිත සමාජ සංස්කෘතික සමීක්‍ෂා පස්වන වෙඵම 2007 වසරේදී එළිදක්වන ලදී. මෙහි ඇතුළත් ලිපි අතර, ඉන්දියාවේ මලයාලම් සිනමාවේ නිරූපිත  පුරුෂ මිත්‍රකම් පිළිබඳ කියවීමක්, කලාවේ දේශපාලනය පිළිබඳ න්‍යායික හා සංකල්පීය කියවීමක් සහ රෝගයකට ප්‍රතිකාර අපේක්ෂාවෙන් ඇතිවන මානව චර්යා පිළිබඳ මුලික සමාජවිද්‍යාත්මක කියවීමක්ද ඉදිරිපත් කෙරේ. පඨිත පස්වන වෙඵම භාගත කරගන්න
වැඩි විස්තර පරිශීලනයට