වැඩි විස්තර පරිශීලනයට

පඨිත – සත්වන වෙඵම

පඨිත සමාජ සංස්කෘතික සමීක්‍ෂා හත්වන වෙඵම 2009 වසරේදී එළිදක්වන ලදී. මෙහි ඇතුලත් ප්‍රධාන ලිපි අතරට නූතන ඉන්දියාවේ සිතියම් හා මාතෘ දෙවඟන අතර ඇති සබැඳියාව පිලිබඳ කියවීමක් හා යටත්විජිත යුගයේ යාපන-කේන්ද්‍රීය චිත්‍රවල දැකගත හැකිවූ  නවීනත්වය සහ දෙබිඩි බව පිළබඳ කියවීමක්ද ඇතුලත් වේ. මීට අමතරව ප්‍රවේශාත්මක ලිපි වශයෙන් නාගරික අවකාශය විවරණය කිරීම පිලිබඳ ලිපියක් හා ගම්මඩුව යාතුකර්මය සංකේතාර්ථ ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස සලකා ලියූ ලිපියක්ද ඇතුලත් වේ.
වැඩි විස්තර පරිශීලනයට