වැඩි විස්තර පරිශීලනයට

SAJC, Vol 5 & 6, 2011/2012

South Asia Journal for Culture, Vol. 5 & 6, 2011/20124 was published as a special issue on architecture in South Asia. It presents six essays that dealt with the following issues: hybrid influences in the designing of Islamabad in Pakistan; the politics of ‘new vernacular subjecthood’ in India; an exploration into the experiences of middle class housing in Navi Mumbai; interventions of religious groups in post-Tsunami housing reconstruction in Sri Lanka; reflections on moving beyond…
වැඩි විස්තර පරිශීලනයට
වැඩි විස්තර පරිශීලනයට

පඨිත – නමවන හා දහවන ද්විත්ව වෙඵම

පඨිත සමාජ සංස්කෘතික සමීක්‍ෂා නමවන හා දහවන වෙඵම 2011/2012 වසරේදී පළවූයේ කෙටි ද්විත්ව වෙඵමක් වශයෙනි. ඒ සමගම පඨිත ප්‍රකාශයට පත් කිරීම නවත්වන ලදී. මේ කෙටි ද්විත්ව වෙඵමට ඇතුලත් වූ ලිපි අතර පළමු ලිපිය බොලිවුඩ් සිනමාව මගින් නියෝජනය කරන ඉන්දීය මධ්‍යම පාන්තික නිවාසවල අභ්‍යන්තර දර්ශන  ඉන්දියාවේ පන්තිමය වශයෙන් ඇතිකරන රුචිකත්වය පිලිබඳ බලපෑම විග්‍රහ කරයි. දෙවන ලිපිය විචාරයේ සීමා තුල සරසවිවල භූමිකාව පිලිබඳ පුලුල් කියවීමකට මුල පුරයි. තෙවන ලිපිය තෝරාගත් ප්‍රදර්ශනයක් පාදක කරගනිමිනි ශ්‍රී ලංකාවේ 90 දශකයේ…
වැඩි විස්තර පරිශීලනයට