වැඩි විස්තර පරිශීලනයට

‘පඨිත: සමාජ සංස්කෘතික සමීක්ෂා’ වෙත ලිපි සපයන ලෙස කෙරෙන ආරාධනයයි

විමර්ශිත ද්වී-වාර්ෂික සාර සංග්‍රහයක් වන පඨිත මුද්‍රිත සංස්කරණය සෑම වසරකම ජූලි සහ දෙසැම්බර් මාසවලදී ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ. ජූලි කලාපය (අංක 1, ජූලි) සඳහා ලිපි භාරගන්නා අවසන් දිනයඅදාල වසරේ මාර්තු 31 වනදාය. දෙසැම්බර් කලාපය (අංක 2, දෙසැම්බර්) සඳහා ලිපි භාරගන්නා අවසන් දිනය අදාල වසරේ අගොස්තු 31 වනදාය. පඨිත අන්තර්ජාල සංස්කරණයට ඕනෑම අවස්ථාවක ලිපි ඉදිරිපත් කළ හැක.  ඒවා විමර්ශන හා සංස්කරණ  ක්‍රියාවලියෙන් පසු, අවකාශ ඇති සෑම විටකම පඨිත වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇත. පඨිත සංස්කාරක මණ්ඩලය කොළඹ2022
වැඩි විස්තර පරිශීලනයට